ชื่อ คุณชาคริต ธนูธรรม
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ IT Leader
หน่วยงาน
Asia Precision Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วน โลหะ อุตสาหกรรมในรถยนต์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี และมีความรู้ จากการถามเพิ่มเติม   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี และมีปัญหาที่ประสพจากากรใช้งานจริงบางส่วนมาบอกเล่าด้วย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องฝึกความชำนาญเพิ่ม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีความเอาใจใส่กับผู้เรียน และสามารถยกมือขอความช่วยเหลือได้ตลอด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล ( ชลบุรี)