ชื่อ คุณอิทธิพล เมธาวิระยะธนนันท์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ IT Support
หน่วยงาน
บจก.มาราธอน (ประเทศไทย)
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ตะกร้อ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สูงในระดับหนึ่งของวิชาชีพ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดูเป็นกันเอง ระหว่างอ. ผู้สอนและผู้เรียน เอาใจใส่ดีเยี่ยม
การถ่ายทอดความรู้เหมาะสม
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
นำไปปฏิบัติได้ และใช้จริงภายในองค์กร เพราะต้องการนำไปสู่โลกของ Open Source   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร โดยภาพรวมถือว่าสมบูรณ์ แต่ยังขาดการดูแลเอาใจใส่ในบางเหตุการณ์ แต่เข้าใจว่าเวลามีจำกัด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถือว่าสะดวกพอสมควร เพราะไม่เข้าซอยลึกเกินไป