ชื่อ คุณศุภวัฒน์ นันทวัน ณ อยุธยา
หน่วยงาน
สถาบันหุ่นยนต์ ภาคสนาม ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก แต่เข้าใจว่าบางเวลามีจำกัด เมื่อติดปัญหาในการทดลองจึงต้องปล่อยผ่านไป   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก แต่บางทีด้วยความจำกัดของเวลาทำให้ไม่สามารถแก้ไขทุกปัญหา เพียงแต่ยังให้ผู้เรียนรู้ concept   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลมาก แต่ค่าเดินทางเบิกได้