ชื่อ คุณอัญชลี เกตุจรุง
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Linux System Admin
หน่วยงาน
Open Source Development Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Advanced Linux Centralized Authentication System

  1. ประเภทธุรกิจ
IT Consult   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ ความเข้าใจในการเรียน สามารถอธิบายเป็นขั้นตอน ทำให้ทำความเข้าใจได้ง่าย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนมีความเป็นกันเอง เมื่อมีจุดที่ไม่เข้าใจ อ.ผู้สอนจะยกตัวอย่างและอธิบายจนเข้าใจ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตรงตามจุดประสงค์ แต่คงต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
ในคอร์ส Advance
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ. สามารถช่วยตอบปัญหาข้อข้องใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และเมื่อผู้เรียนติดปัญหา
อ.ก็สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล แต่ก็คุ้มที่ได้เดินทางมาอบรม   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อ. อร่อยมากค่ะ การจัดสถานที่ต่างๆ ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสม