ชื่อ คุณเอกศักดิ์ ปิติปาละ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Support Manager
หน่วยงาน
Yipinsoi Consulting Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
IT Consult   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ประสบการณ์แบะความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศไม่เคร่งเครียดไปนัก เนื่องจากเนื้อหาบางส่วนค่อนข้างยากต่อการทำความเข้าใจ
โดยเฉพาะ Network การดูแลเอาใจใส่และการถ่ายทอดความรู้ทำอย่างเต็มที่
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปใช้งานพื้นฐานได้ทั้งหมด แต่การประยุกต์ใช้ต่างๆ คงต้องฝึกฝนกับสภาพจริง
คงต้องติดต่อกลับมาสอบถามเป้นบางครั้ง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การสนับสนุนช่วยแก้ปัญหาทำอย่างเต็มที่   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก