ชื่อ คุณนครินทร์ กลิ่นหอม
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ วศ. 4
หน่วยงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Advanced Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความสามารถ ความรู้ค่อนข้าางดีมากครับ รู้กว้าง สามารถถามได้ทุกด้านทาง IT Open Source   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ในตอนแรก ห้องเรียนมีกลิ่นปากกา white board ค่อนข้างแรง แต่อยู่มา 2 อาทิตย์เริ่มชินครับ
อ.เดินมาดูผู้อบรมบ่อย สงสัยก็ถามได้ ติดตามพัฒนาการดีครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตรงตามจุดประสงค์ เพราะที่ทำงานใช้ Open Source, Linux หลายระบบ รวมทั้งระบบ Network และปลอดภัย   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สนับสนุนและเป็นกำลังใจ ให้ผู้อบรมมาก มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้อบรม ที่เรียนไม่ค่อยทัน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากครับ รถไม่ติด แต่บริเวณที่อบรมไม่มีอะไรขาย/ซื้อเลยครับ