ชื่อ คุณภิรดี เมธานันทกุล
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Noc Operator
หน่วยงาน
Asiasoft Corperation PCL
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
เกมส์ออนไลน์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีค่ะ ตอบคำถามดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดีค่ะ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง และใช้ในการทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะต้องดุแล
Server Linux อยู่แล้ว
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ตอบปัญหาที่สงสัยดีค่ะ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีค่ะ