ชื่อ คุณเอกนรินทร์ นันทศรีรัตน์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ หัวหน้าฝ่าย IT
หน่วยงาน บจก. มิคเซล
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ฉนวนกันความร้อน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ความสามารถ และยังสามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ผู้เข้าอบรมมีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง ในการอบรมครั้งนี้อ. ผู้สอนสามารถถ่ายทอดวิชา
ความรู้ได้ดีทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักสูตรมากขึ้น
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ผมคิดว่าผมสามารถนำวิชาความรู้ที่ผมหได้ไปอบรมในหลักสูตรครั้งนี้มาใช้ปฏิบัติงานได้
และนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับพนักงาน IT เพื่อจะได้ดำเนินงานไปตามวัตถุประสงค์
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก แต่ว่ารถติดเล็กน้อย