ชื่อ คุณชุมพล โพธิ์งาม
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ หัวหน้าศูนย์ข้อมูล
หน่วยงาน
องค์การค้าของ สกสค.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีประสบการณ์มาก และมีความรู้ในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี
สามารถถ่ายทอดมายังผู้เรียนได้อย่างละเอียดและเข้าใจได้ง่าย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเองดี ผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่สอนให้ผู้เรียนได้ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่อาจจะต้องกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้ชำนาญยิ่งขึ้นและเพิ่มความมั่นใจ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้สอนแนะนำแก้ไขข้อผิดพลาดได้ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากใกล้ที่พัก