ชื่อ คุณจันทรา เกษมสุขประการ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการข้อมูล
หน่วยงาน
องค์การค้าของ สกสค.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร มีความรู้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ในหลายๆ ด้าน และมีความเชี่ยวชาญ Linux
ชนิดยอดเยี่ยมค่ะ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การถ่ายทอดความรู้ให้พวกเราอย่างเต็มที่ พยายามให้พวกเราเข้าใจในเนื้อหา
โดยสื่อเป็นภาพในเกือบทุกๆ บทเรียน และคอยให้คำแนะนำพวกเราอย่าง "ไม่ท้อถอย"
บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง ทำให้อยากมาเรียนค่ะ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เนื่องจากดิฉันไม่มีความรู้พื้นฐาน Linux มาก่อน ทำให้ไม่สามารถเข้าใจในบทเรียนได้อย่างลึกซึ้ง
แต่ความรู้ที่ได้รับ หากมีโอกาสได้ไปใช้งานจริง ดิฉันน่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร คอยช่วยเหลือ ตอบคำถาม แนะนำ ชี้แจง ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างละเอียดค่ะ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากๆ ค่ะ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
หากมีโอกาสมาเรียนอีก อยากเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เพราะน่าจะมีโอกาสพัฒนาตนเองได้มากขึ้นค่ะ