ชื่อ คุณเจษฎากรณ์ มุขตา
หน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อยู่ในระดับดีเลิศ สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมได้อย่างเต็มที่ มีเทคนิคการสอนที่สนุก และเป็นกันเอง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. มีความเป็นกันเองกับผู้เข้าอบรม มีการยิงคำถามกลับมา ทำให้เป็นการเรียนแบบ 2 ทาง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คงต้องไปเรียบเรียงประเด็นต่างๆ ใหม่และทดลองทำ Server ทุกๆ ตัวที่เรียนมา
คาดว่าน่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่ง แต่ก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ในการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบงาน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร หากติดขัดตรงไหน อ. จะช่วยดูให้ตลอด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พักอยู่ใกล้ เดินทางมาเองได้ สะดวกในการเดินทาง