ชื่อ คุณไพจิตร จริตเอก
หน่วยงาน
บมจ. ประชาอาภรณ์
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Garment   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย แม้กระทั่งคนที่ไม่มีความรู้ด้าน Linux มาก่อน
ก็จะสามารถเห็นภาพรวมของข้อต่างๆ ในชั้นเรียนได้อย่างเข้าใจ ตอบคำถามของนักเรียนได้
และยิ่งแทรกแนวคิดที่จะนำไปต่อยอดให้กับองค์กรได้อีกด้วย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองครับ ด้านการดูแลเอาใจใส่อ. จะให้นักเรียนแก้ปัญหากันเองก่อน ถ้าไม่ได้อ. ก็จะแนะนำให้
และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ เพราะเมื่อมาเรียนแล้ว อ. จะได้ไกด์ที่จะนำไปปฏิบัติหรือต่อยอดให้กับองค์กรได้
และความรู้เบื้องต้นที่จะนำไปดูแลระบบได้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ. จะช่วยแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เราก่อน ถ้าไม่ได้อ. ถึงมาช่วยแก้ไขปัญหาให้เรา
เมื่อแก้ไขแล้วก็จะแจ้งให้ทราบว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไร
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ระยะทางไกลจากที่บ้านไปนิดครับ