ชื่อ คุณนิธิศ ธารณธรรม
หน่วยงาน
แปซิฟิคอินเตอร์เน็ต
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ISP   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ดีมาก
อ.พงศ์ภูมิ ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดีมาก
อ.พงศ์ภูมิ ดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากอาจารย์สอนให้เข้าใจโครงสร้างระบบไม่ใช่ทำตามคู่มือ
ความรู้ที่ได้มาสามารถนำไปใช้งานได้จริง เมื่อติดปัญหาจะใช้ความรู้ที่อ.สอนมาวิเคราะห์ปัญหาได้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยเหลือนักเรียนทุกคนดี ทำให้ไม่ค่อยเสียเวลามาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก