ชื่อ คุณการเต แซ่ฟุ่ง
หน่วยงาน
แปซิฟิคอินเตอร์เน็ต
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ISP   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ดีมาก
อ.พงศ์ภูมิ ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร เป็นกันเอง เอาใจใส่ดี
อ.พงศ์ภูมิ เป็นกันเอง เอาใจใส่ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ประโยชน์มาก ปัจจุบันก็นำความรู้ที่ได้ใช้ปฏิบัติงานอยู่จริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ปัญหาและแนะนำสาเหตุของการเกิดปัญหาให้ด้วย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ค่อยสะดวก