ชื่อ คุณศุภกร กุศลสินวุฒิ
หน่วยงาน
Amata Power Limited
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้า   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดีมาก ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นมิตร เป็นกันเองดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องฝึกเพิ่มเติม และคิดมีประโยชน์เพิ่มเติมได้มากขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร พยายามช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางเสาร์-อาทิตนย์สะดวกดี