ชื่อ คุณปวริศ จินตนาปราโมทย์
หน่วยงาน
Cattelecom PCL
อบรมหลักสูตร
Debian Network Server Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการฝึกอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญมาก แก้ปัญหาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียน เพื่อนๆ เป็นกันเอง และอ. เอาใจใส่กับนักเรียนดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องกลับไปทบทวน เพราะ อ. สอนครอบคลุมทุกหัวข้อ และยังมีข้อสอบ
Pre test และ Post test ทำให้ได้ทดสอบตัวเอง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก อ. ตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน และเวลามีปัญหาเกี่ยวกับงานที่บริษัท
ยังสามารถนำปัญหามาปรึกษาอาจารย์ได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินสะดวกดี มีรถประจำทางผ่านหลายสาย