ชื่อ คุณวิฑูรย์ ทำสวน
หน่วยงาน
บจก. เคนเมกซ์ ประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Debian Network Server Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่นของ แอร์ ตู้เย็น   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้สึกว่า ทำให้ได้รู้อะไรเกี่ยวกับ Debian มากขึ้น ที่ผ่านมาผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย
อ. แก้ปัญหาของผู้เรียนได้ทุกอย่างและตลอดเวลาใน ช.ม. การเรียน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เอาใจใส่ดีมากครับ ถ่ายทอดได้ดี ความเป็นกันเองของผู้สอนทำให้เข้าใจง่ายขึ้น ไม่เครียด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าต้องทำได้ เพราะหลักสูตรครอบคลุมเกือบทุกเรื่อง แต่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร
เพราะเพิ่งเรียนเป็นครั้งแรก
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ถามอะไร อ.ให้ความรู้ตลอด แม้กระทั้งอาจเป็นด้านอื่นก็ตาม แต่สอนเร็วไปครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินสะดวกดี แต่ระยะทางไกล มีรถโดยสารไม่ขาดสาย