ชื่อ คุณสะอาด แก้วจ้อน
หน่วยงาน
PCM Label Material
อบรมหลักสูตร
Debian Network Server Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในระบบการสอน เข้าใจรายละเอียดของหลักสูตรที่สอนมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง สามารถแก้ปัญหาได้ตลอด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องฝึกให้ชำนาญ ! คล่องมากกว่านี้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ทำได้รวดเร็ว แก้ปัญหาให้ทันท่วงที   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกสบาย รถเมล์ผ่านหลายสาย