ชื่อ คุณวันชัย ป้อมูล
หน่วยงาน บจก. ซันเด้น (ประเทศไทย)
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
แอร์รถยนต์ , ตู้แช่   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สอนอย่างลึกซึ้ง และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี
อ.พงศ์ภูมิ มีควารู้เรื่องการสอน เนื้อหาเป็นอย่างดี ถ่ายทอดเป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดูแลเอาใจใส่ดี การถ่ายทอดความรู้เป็นกันเอง และน่าติดตาม น่าสนใจ
อ.พงศ์ภูมิ ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นกันเอง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ จากการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ ค่อนข้างมาก และจะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อดูแลระบบที่มีอยู่   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สนับสนุนช่วยแก้ปัญหาทุกข้อให้ลุล่วงได้ดีทุกอย่าง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก