ชื่อ คุณประวิน กรีมวิรัตน์กุล
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ดี มีความรู้ดีมาก รู้รอบด้าน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
โอเคดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะวิชาที่เรียนตรงกับการใช้งานจริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีแก้ไขปัญหาก่อนไม่ให้มีใครตกค้างจากวิชาที่เรียน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดีมากครับ