ชื่อ คุณอารักษ์ ศรีทองเพ็ชร
หน่วยงาน โรงเรียนการเรือไทย
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้ประสบการณ์ และถ่ายทอดนักเรียนให้เข้าใจไม่ยาก
อ.พงศ์ภูมิ แนะนำจุดบกพร่อง แก้ปัญหาได้รวดเร็ว
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร สามารถแก้ปัญหา ความเป็นมาจุดบกพร่องระบบได้รวดเร็ว
อ.พงศ์ภูมิ เอาใจใส่นักศึกษาดีตอบปัญหาได้ทันที
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ สามารถนำมาศึกษาระบบได้เบื้องต้น และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เดินตรวจสอบนักเรียนและความก้าวหน้าตลอดเวลา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก มีรถเมล์ รถตู้ และระยะไม่ไกลมากนัก