ชื่อ คุณอัศวิน ประสพสุข
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร และ อ.พงศ์ภูมิ ท่านอ. มีความรู้ความสามารถมากครับ ตอบคำถามในระดับข้อมูลเชิงลึกได้อย่างเข้าใจ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร และ อ.พงศ์ภูมิ เอาใจใส่นักเรียนดีมากครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ เพราะทาง MyComputer Training Center มีแนวทางในการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ อ. เอาใจใส่นักเรียนเท่ากันหมดครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สำหรับผมไกลพอสมควร แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคครับ