ชื่อ คุณสุวรรณ คุณประชา
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ชิ้นส่วนยานยนต์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร และ อ.พงศ์ภูมิ สอนดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร และ อ.พงศ์ภูมิ ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องทบทวนเนื้อหาพอสมควร   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ระยะทางไกล