ชื่อ คุณโรช วิจิตขจี
หน่วยงาน โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารสุขชุมชน
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้ ความสามารถดีมาก
อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้ ความสามารถดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร และ อ.พงศ์ภูมิ บรรยากาศการเรียนดี เพราะกลุ่มไม่ใหญ่ สามารถดูแลได้ทั่วถึง การสอนทำได้ดี เข้าใจง่าย/เทคนิคการสอนดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ในงานที่ทำได้ และมีแหล่งในการเรียนรู้ และต่อยอด สอบถามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ขณะเกิดปัญหา อ. สามารถช่วยตอบข้อสงสัย แก้ปัญหาได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี