ชื่อ คุณปิยะ พงษธา
หน่วยงาน VER IT
ตำแหน่ง Java Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ดีมาก แน่นและลึกดี
อ.พงศ์ภูมิ ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดีมากมีความรู้สึกว่ามา "เรียน" ถึงหัวใจของ Linux ไม่ใช่เพียงแค่ "อบรม" เพื่อใช้งาน
อ.พงศ์ภูมิ ดีมาก เป็นในทางเดียวกับ อ.ธีรภัทร
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะ มีความเข้าใจในตัว Linux จริงๆ ซึ่งทำให้สามารถเรียนรู้ต่อได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก อธิบายได้ละเอียดถึงต้นกำเนิด ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่มีปัญหา