ชื่อ คุณวีระชาติ วงศ์ภัทรฐิติ
หน่วยงาน บล. เอเซีย พลัส จำกัด
ตำแหน่ง ฝ่ายจัดการระบบ
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
เงินทุนหลักทรัพย์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีประสบการณ์ความรู้มาก สามารถอธิบายได้เข้าใจง่าย
อ.พงศ์ภูมิ มีประสบการณ์ ความรู้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ให้ความเป็นกันเอง และกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวเสมอ พยายามตอบข้อซักถามดี
อ.พงศ์ภูมิ บรรยากาศเป็นกันเอง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ความรู้ที่ได้ทำให้มีความเข้าใจในระบบ Fedora และส่วนประกอบที่กระจัดกระจายให้สามารถ
เชื่อมโยงได้อย่างมีระบบดี ที่สำคัญน่าจะช่วยให้การศึกษาหรือนำไปประยุกต์ได้สะดวกมากขึ้น
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ได้รับความช่วยเหลือดี เมื่อติดปัญหาและให้คำแนะนำวิธีแก้ไข   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สามารถเดินทางได้สะดวก แต่เนื่องจากระยะทางไกล จึงต้องใช้ความพยายามมากหน่อย