ชื่อ คุณภุชงค์ เนียมทอง
หน่วยงาน Fusion Asia Technology
ตำแหน่ง Product Manager
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากในเนื้อหาที่ทำการสอน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองทั้งอาจารย์และนักเรียนผู้ร่วมเรียน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ทำได้จริง (ใช้มาบ้างแล้วด้วย)   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก อาจารย์สามารถให้คำตอบที่ทำให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ปกติ - ทั่วไป