ชื่อ คุณอนุชา ชัยกิจ
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็ฯหนังสือ Linux ที่มีการโต้ตอบกับผู้อ่านได้ อ่านแล้วไม่เข้าใจสามารถขอคำแนะนำได้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์พยายามสร้างบรรยากาศและสร้างประเด็น ความน่าสนใจของแต่ละหัวข้อในการเรียน
และพยายามให้การโต้ตอบกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ผมมั่นใจว่า ถ้าได้งานหรือทำงานเกี่ยวกับ Linux หลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำงานของผมเป็นอย่างมาก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ทุกครั้งที่มีปัญหา อ. จะเข้ามาช่วยดูตลอด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สถานที่เรียน ค่อนข้างไกล (สำหรับผม)