ชื่อ คุณอนุชา บุญสะอาด
หน่วยงาน รพ. ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ไม่แปลกใจครับที่สอนมาเป็น 10 ปี แถมปรับปรุงความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าา มีความเป็นกันเอง อาจารย์มีศิลปะในการถ่ายทอดความรู้
ไม่อาจละสมาธิจากหลักสูตรที่เรียนได้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ก็ต้องศึกษาอีกมาก หากมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ เพราะเรียนแล้วเชื่อมั่นว่าฝึกปฏิบัติบ่อยๆ
ย่อมเกิดความชำนาญ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ไม่เคยทอดทิ้งผู้เรียน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจได้ดีมาก ถึงแม้ไม่เข้าใจชณะเรียนก็ไม่รู้สึกว่าเป็นกังวล   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ใช่อุปสรรค