ชื่อ คุณมงคล ลีละปัญญา
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ เยี่ยมยอด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ เอาใจใส่ทุกคำถาม และพยายามหาคำตอบ และตอบได้ทุกคำถาม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะอ.ใส่ใจและเราก็ใส่ใจในการสอน ก็จะทำได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เยี่ยมครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกลมาก แต่หลังจากได้เรียนแล้วคิดว่าคุ้มค่าที่เดินทางมา