ชื่อ คุณกฤษณา สกลธนารัตน์
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Centralized Authentication
Adv. Linux Firewall Workshop
Adv. Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ดีมากประสบการณ์ในการสอนที่ยาวนาน เป็นประโยชน์กับรุ่นปัจจุบัน และต่อไป
อ.พงศ์ภูมิ ดีมาก ประสบการณ์จากากรทำงานช่วยให้เห็นมุมมองในทางปฏิบัติมากขึ้น
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ เอาใจใส่นักเรียน เป็นกันเอง พยายามให้ทุกคนเรียนเข้าใจและทำได้ มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดและตอบปัญหานอกเหนือจากแผนการสอน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ แต่บางหัวข้อยังงงอยู่ ต้องไปฝึกฝนและทอดลองจนเจอปัญหาการใช้งานจริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก อ.ทั้งสองท่านมีความพยายามและตั้งใจจะให้ทุกคนปฏิบัติตามแบบฝึกหัดให้ได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกแม้ว่าจะอยู่ค่อนข้างไกล (ไม่เคยนั่งรถเมล์คุ้มขนาดนี้)