ชื่อ คุณอรรณพ นพรัตน์ธารา
หน่วยงาน Johnson & Johnson (Thailand) Limited
ตำแหน่ง IT Manager
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Centralized Authentication
Adv. Linux Firewall Workshop
Adv. Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ดีมาก ตอบปัญหาได้ชัดเจน
อ.พงศ์ภูมิ ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ ดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ ถ้าทบทวน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร -   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก