ชื่อ คุณไกรสร เอี่ยมเกล้า
หน่วยงาน Macpro Express Co.,Ltd
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
นำเข้า-ส่งออก   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ สุดยอด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ทำได้ 80% อีก 20% ต้องศึกษาเพิ่มใน course Adv.   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
บ้านผมอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ ก็สะดวกดี   7.ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เท่าที่ไป Training มาหลายที่ ที่นี่เรียนแล้วเอาไปใช้งานได้จริง และเข้าใจดีมาก