ชื่อ คุณกีรติ ธนะรัตน์
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้มาก สุดๆ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ สอนได้เข้าใจมากๆ ทั้งสองท่าน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะจะรอไปสมัครงานที่เกี่ยวกับที่เรียนโดยตรง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ. ทั้งสองท่านแก้ไขปัญหาอธิบายข้อผิดพลาดได้เข้าใจง่าย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก