ชื่อ คุณมานพ นราพึ่งไพศาล
หน่วยงาน CS Loxinfo PCL
ตำแหน่ง SA
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
ISP   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ อ.เอาใจใส่ผู้เรียนดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ได้เป็นอย่างดี   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่อติดปัญหาก็สามารถปรึกษาอ.ได้ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางไม่ค่อยสะดวก เพราะว่าไกลจากบ้านมาก