ชื่อ คุณเอกวุฒิ ทรัพย์ศิริ
หน่วยงาน โอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ อ. ทั้งสองท่านมีความรู้มาก เหมาะสมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพราะเป็นผู้มีจิตวิญญาณในการสอน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ อ.ช่วยทำให้ห้องเรียนมีความสนุกไม่ตีงเครียด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เชื่อมั่นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้กับการปฏิบัติงานได้แน่ เพราะอ.สอนอย่างแน่นจริงๆ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ทั้ง 2 ช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างเรียนได้เป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมีรถโดยสารผ่านหลายสาย