ชื่อ คุณสมภพ ปฐมนพ
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร สอนได้ดี สามารถตอบคำถามและช่วยแก้ไขปัญหาได้
อ.พงศ์ภูมิ มีความเป็นกันเอง ดูแลลูกศิษย์ได้ดีมาก มีความรู้ความสามารถด้าน Network ค่อนข้างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร เป็นกันเอง สอดแทรกเทคนิคต่างๆ ได้ดี
อ.พงศ์ภูมิ เอาใจใส่ลูกศิษย์อย่างทั่วถึง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำได้ ถ้าได้นำความรู้ไปฝึกปฏิบัติจริง เพราะเนื้อหาที่อบรมค่อนข้างครอบคลุมเกือบทั้งหมด จึงเพียงพอกับการนำไปใช้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถตอบคำถามได้ทุกๆ ปัญหา มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างสะดวกสบายเพราะอยู่ใจกลางเมือง