ชื่อ คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์
PieSoft Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
Software House   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้เรื่อง Linux เยอะมาก เก่งมากครับ และเป็นกันเองกับผู้อบรมด้วย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากครับ อ.ดูแลเอาใจใส่กับผู้อบรมดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตรงตามวัตถุประสงค์ครับ ได้พื้นฐาน Concept ตลอดจนเทคนิคหลายอย่าง ช่วยให้ลดเวลาจากการศึกษาด้วยตนเอง หลายเท่าครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปนิดครับ