ชื่อ คุณราช วณิชย์จิรัถติกาล
PieSoft Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
Software House   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
พื้นฐานความรู้ของอ.ผู้สอนดีมากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ เพราะได้พื้นฐานความรู้ดี   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดีครับ