ชื่อ คุณสมยศ เบญจพิพัฒนานันท์
Siam Guru Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
พัฒนาโปรแกรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร สอนได้เนื้อหาความรู้ดีใช้ได้ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้ มีอารมณ์ขันพอประมาณ
อ.พงศ์ภูมิ สอนเร็ว แต่มีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนและสามารถนำไปใช้ได้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร บรรยากาศการเรียนมีการเอาใจใส่มาก สามารถควบคุมการเรียนให้อยู่ในเวลา
อ.พงศ์ภูมิ ดูแลเอาใจใส่ดี ดูแลผู้เรียนทุกคนได้ทั่วถึงทั้ง 2 ท่าน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานได้จากดิม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนดีมาก ไม่เครียด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางยาก สำหรับต้องโดยสารรถสาธารณะ