ชื่อ คุณอรรถพล
ม. พระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่ง Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร OK
อ.พงศ์ภูมิ OK
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดีมากครับ
อ.พงศ์ภูมิ ดีมากครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าทำได้ แต่อย่างไรก็ต้องไปทบทวน และทำซ้ำน่าจะพบปัญหาหลากหลาย
และต้องการคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ และเอาใจใส่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจได้ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เหนื่อยหน่อยครับ เพราะระยะทางไกล บางมด-บึงกุ่ม