ชื่อ คุณสุวิทย์ ลิขิตเจริญธรรม
Pie Soft Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Software House   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ อ.มีความรู้ ความเข้าใจถึงโครงสร้าง Linux เป็นอย่างด และสามารถี
ทำการถ่ายทอดให้ผู้เรียนมีความเข้าใจโดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง อีกทั้งยังสามารถ
แนะแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร- อ.พงศ์ภูมิ ให้ความเอาใจใส่ในการสอนแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นกันเองกับผู้เรียน
สอดแทรกแนวคิดต่างๆ ที่น่าจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น สามารถดึงความสนใจของผู้เรียน
ให้เข้าสู่บทเรียนได้เป็นอย่างดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ช่วยแก้ปัญหา โดยอธิบายถึงต้นเหตุของปัญหา อีกทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยละเอียด
จนสามารถทำให้การแก้ไขปัญหาสำเร็จ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เดินทางสะดวก เนื่องจากมีรถเมล์หลายสาย แต่ค่อนข้างไกล   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก เนื่องจากมีรถเมล์ผ่านหลายสาย แต่ค่อนข้างไกล