ชื่อ คุณเวชยันต์ พันรูปท้าว
CS Loxinfo PCL.
ตำแหน่ง IDC & Network Monitoring
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
Internet Provider   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้และประสบการณ์สูง และมีความชำนาญ สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน เข้าใจลึกซึ้ง
อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สูง สามารถถ่ายทอดทั้งด้านเทคนิคและทฤษฎีได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร เอาใจและดูแลถ่ายทอดความรู้ได้ดีครับ สอนเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ
อ.พงศ์ภูมิ ถ่ายทอดความรู้และยกตัวอย่างการใช้ง่าน Linux Networking เข้าใจง่าย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดและพัฒนาทักษะในส่วนของ Linux Server
และ Linux Networking ได้ดีขึ้นมาก
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่อเกิดปัญหาระหว่างเรียน ผู้สอนสามารถอธิบายและแนะนำถึงการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและผู้เรียนก็เข้าใจ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
หากการจราจรไม่ติดขัด ก็สามารถเดินทางได้สะดวกดี