ชื่อ คุณมงคล สุ่ยหาวงศ์
Salee Colour PLC.
ตำแหน่ง Support
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมสี   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้ ความชำนาญ ความแม่นยำ ความรอบรู้ดีมาก
อ.พงศ์ภูมิ ยังขาดความแม่นยำนิด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร เป็นกันเอง ดูแลนักเรียนดี
อ.พงศ์ภูมิ เป็นกันเองดูแลนักเรียนใกล้ชิด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากเดิมและคิดว่าสามารถนำไปใช้งานได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหา เมื่อไม่ทันหรือทำไม่ได้ดี นักเรียนไม่เครียด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนการบริการที่ดี ทั้งอาหารของว่าง ตลอดจนสถานที่