ชื่อ คุณสุเพียร เรืองคำ
Salee Colour PCL.
ตำแหน่ง IT Staff
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมสี   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้รอบด้าน สามารถตอบคำถามได้ดี และอธิบายรายละเอียดเยี่ยมยอดครับ
อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้ดีเช่นกันครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดีครับ อ.จะมี step ในการถ่ายทอดดี เช่น Set Host มีการเขียนลำดับเพื่อง่ายต่อการจำ
อ.พงศ์ภูมิ ให้ความเอาใจใส่ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ในระดับหนึ่งครับ ต้องไปฝึกซ้อมและทบทวนเพิ่มเติม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก