ชื่อ คุณกิตติโชติ วงษ์กิติโสภณ
Salee Colour PCL.
ตำแหน่ง IT Support
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมสี   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร รู้ลึก รู้จริง รู้ในสิ่งที่คุณอยากรู้
อ.พงศ์ภูมิ รู้แบบตรงจุด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดีครับ สามารถตอบคำถามต่างๆ ได้และยังแทรกความรู้เพื่อการ Apply ในงานจริง
อ.พงศ์ภูมิ การเรียนเป็นแบบปฏิบัติ อ.ก็ช่วยผู้อบรมอย่างใกล้ชิด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ยังไม่ที่สุด เพราะยังต้องลงอีก course   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ก็เรียนแบบไปพร้อมๆ กันไม่มีใครทิ้งใคร   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดีมากครับ ไม่ไกลจาก Motor way