ชื่อ คุณเจษฎา ศิริศรีวิโรจน์
หน่วยงาน True PCL.
ตำแหน่ง Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้สึกว่าอ. มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรละเอียดมาก และสามารถถ่ายทอดความรู้
ที่มีในเรื่องยากๆ ให้สามารถเข้าใจง่าย (เก่งครับ)
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการดูแลเป็นอย่างดี สามารถสอบถามได้รวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างเรียนหลักสูตร   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานได้ ตามความต้องการก่อนเริ่มหลักสูตร   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถตอบคำถามได้รวดเร็ว   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปหน่อย ถ้าลงหลักสูตรวันธรรมดา จะใช้เวลาเดินทางเป็นอย่างมาก