ชื่อ คุณเจษฎา ศิริศรีวิโรจน์
หน่วยงาน บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง
ตำแหน่ง IT Manager
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ห้องปฏิบัติการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ ในการสอนดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอน แต่ขึ้นกับว่าตัวผู้เรียนด้วยครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดีมากครับ