ชื่อ คุณพัชรี ภัทรเจริญสิน
หน่วยงาน CS Loxinfo PCL.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
Internet Provider   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ผู้สอน มีความรู้กว้างดี สามารถตอบคำถามที่อยู่นอกบทเรียนได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สามารถถ่ายทอดความรู้ ได้ดีโดยใช้สื่อที่เป็นการวาดรูป   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะระหว่างเรียนได้ทดลองฝึกอยู่ตลอด หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็สามารถสอบถามผู้สอนได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี เวลาทำแล้วติดปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี สามารถเดินทางได้ด้วยรถโดยสารประจำทาง รถตู้ และรถส่วนตัว