ชื่อ คุณนรากร แซ่ลิ่ว
หน่วยงาน สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี สามารถตอบปัญหา ข้อสงสัยได้ชัดเจน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นอย่างดี น่าเรียนครับ สอนตลอดเวลาในแต่ละวันที่เรียน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ความรู้มากครับ แต่คิดว่าในความสามารถของระบบยังมีอีกมาก จึงอยากเรียนครอ์สที่เหลืออยู่อีก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี อุปกรณ์ก็ดีครับ แต่สถานที่ตอนแรกไม่ประทับใจเท่าไหร่ แต่เข้าเรียนทุกครั้ง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อยู่ห่างจากที่พักไกลมาก การเดินทางรถติด